ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ

За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.

Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено. На чело на секој Програмски сектор стои координатор.

I. ПРАВЕН СЕКТОР

– политички систем и законодавство
– правосудство
– јавна администрација (државна управа и локална самоуправа)
– потрошувачки права

 

Координатор:
Новица Ристески
078/401-972
praven.sektor.levica@gmail.com

II. ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 

– економија
– финансии
– туризам
– јавни услуги
– сообраќај
– енергетика

 

Координатор:
Бранко Ристов
078/326-023
ekonomski.sektor.levica@gmail.com

III. ТРУДОВ СЕКТОР

– работнички права
– синдикализам
– социјална заштита

 

Координатор:
Бобан Кочовски
072/604-585
trudov.sektor.levica@gmail.com

IV. СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ

– образование
– наука

 

Координатор:
Жаклина Свеќароска
076/376-783
obrazovanie.sektor.levica@gmail.com

V. СЕКТОР КУЛТУРА

– култура
– уметност
– спорт

 

Координатор:
Антонио Димитров
072/243-939
kultura.sport.levica@gmail.com

VI. ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР

– здравство
– фармација

 

Координатор:
Адриана Василевска
077/864-316
zdravstven.sektor.levica@gmail.com

VII. ЗЕЛЕН СЕКТОР

– екологија / животна средина
– одржлив развој
– урбанизам и просторно планирање
– инфраструктура
– управување со природни богатства

 

Координатор:
Александар Панајотов
075/215-818
zelen.sektor.levica@gmail.com

VIII. ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР

– земјоделство
– шумарство
– водостопанство
– сточарство
– пчеларство

 

Координатор:
Реџеп Исмаил
075/226-613
zemjodelski.sektor.levica@gmail.com

IX. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

– демократија
– медиуми
– човекови права
– антидискриминација (маргинализирани заедници)
– верски и национални прашања

 

Координатор:
Ванчо Спасески
077/531-333
politicki.sistem.levica@gmail.com

X. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

– надворешна политика
– меѓународна соработка
– внатрешна безбедност (полиција)
– одбрана и мир (армија)

 

Координатор:
Гораст Муратовски 
070/365-899 
nadovresna.politika.bezbednost.levica@gmail.com